Blog

Kies een gastvrij Geraardsbergen

Migratiecoalitie deelt zijn actiepunten

We vormden in mei 2018 een migratiecoalitie i.s.m Orbit vzw, het Minderhedenforum en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

We nodigden een diverse groep mensen uit op onze praattafels en gingen in dialoog met elkaar over onze stad.

We bedanken alle Nederlandstalige en anderstalige Geraardsbergenaars, de vrijwilligers van Hart boven Hard Geraardsbergen en de Wetswinkel, alle leerkrachten van het Volwassenenonderwijs Kisp, het team van de actie #Noway youstay en OKAN voor hun waardevolle inbreng.

Wij vragen als burgers om actief in te zetten op een Gastvrij Geraardsbergen en stellen volgende actiepunten voor aan het lokale beleid:

EEN GASTVRIJ GERAARDSBERGEN
voor k
inderen, jongeren en kwetsbare gezinnen.

 1. Met of zonder papieren: een gezin is een gezin: Voorzie een meer humane aanpak van de politiediensten bij het uitvoeren van verplichte uitwijzingen als het gaat om gezinnen met kinderen. Een politiedienst kan ook in burger werken.
 2. Werk aan een betere doorstroming en communicatie van alle bestaande gemeentelijke initiatieven op gebied van integratie, vrije tijd , …. .
  Maak meer gebruik van sociale media en brugfiguren.
 3. Betrek meer jongeren met een migratieachtergrond in de jeugd- en schoolraad.
 4. Richt een gemeenteraad op samen met jongeren met en zonder migratieachtergrond.
 5. Zet in op meer toeleiders binnen de verschillende anderstalige gemeenschappen
 6. Meertaligheid op school is een realiteit en een troef. Voer een taalbeleid in het gemeentelijk onderwijs dat integraal aandacht besteedt aan het Nederlands én meertaligheid als een troef beschouwd die ingezet kan worden als succesfactor in de schoolloopbaan van het kind.

EEN GASTVRIJ GERAARDSBERGEN
met een sociaal woonbeleid.

Wonen is een basisrecht en een belangrijke voorwaarde voor integratie en om een goed leven te kunnen leiden (of m.a.w. om van andere grondrechten te kunnen genieten).
Vergroot het aanbod kwaliteitsvolle en betaalbare (huur)woningen in Geraardsbergen.

1.Voorzie meer sociale woningen, op basis van de feitelijk noden in de stad.
2. Voorzie en verplicht een percentage wooneenheden voor sociale huisvesting bij grotere private nieuwbouwprojecten.
3. Voorzie meer transit/starterswoningen voor vluchtelingen die de opvang dienen te verlaten en andere groepen die dreigen dakloos te worden zodat snel een tijdelijke woonst kan voorzien worden en ze ondertussen kunnen begeleid worden naar eigen huisvesting.
4. Verbeter de kwaliteit van (huur)woningen met volgende acties: 

 • Ondersteun eigenaars en verhuurders en/of huurders om de kwaliteit en energiezuinigheid van de woningen te verbeteren met renovatiesubsidies.
 • Gebruik duidelijke regels om te vermijden dat de huurprijs te sterk stijgt na de renovatie. Bepaal hoe sterk de huurprijs mag stijgen of voer maximale huurprijzen in voor woningen die voor het eerst verhuurd worden.
 • Steun huurders financieel om een kwaliteitsvolle woning te kunnen huren.
 • Zorg voor proactieve toekenning van rechten aan nieuwkomers en andere kwetsbare groepen.
 • Zorg voor de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de lokale diensten, leid vluchtelingen en andere kwetsbare huurders er actief naartoe.
 • Zorg dat er na betaling van de huur voldoende leefgeld over is om menswaardig van te leven.5. Ondersteun kwetsbare groepen bij de zoektocht naar en behoud van geschikte huisvesting met volgende acties:
 • Organiseer een systeem van vrijwilligers (buddy’s) om mensen te helpen bij het zoeken van een woning, die professioneel ondersteund worden. We vragen een heropstart van het buddy-project van CAW.
 • Zorg voor laagdrempelig juridisch advies en ondersteuning voor huurders en verhuurders.
 • Neem maatregelen tegen discriminatie op de private woningmarkt, zowel bij particulieren als bij vastgoedmakelaars.
 • Werk een politiereglement uit dat zorgt voor een snel en efficiënt optreden tegen particulieren die hun intentie om te discrimineren kenbaar maken in advertenties en affiches of hun huurprijs niet afficheren.
 • Via praktijktesten kan het lokale bestuur discriminerende eigenaars of immokantoren opsporen en doorseinen aan officiële meldingsinstanties.
 • Informeer vanuit de gemeente inwoners over het project Samenhuizen: ‘Melding Tijdelijk Wonen, voor wie hun woning wil delen met erkende vluchtelingen’.6. Bevorder het samenleven in diversiteit: Stimuleer een sociale mix (bv. door sociale huisvesting en reguliere huisvesting te combineren)

  7. Voer een actief anti-leegstandsbeleid.

  EEN GASTVRIJ GERAARDSBERGEN
  met gelijke kans
  en op de arbeidsmarkt.

  1. Luister actief naar de noden van kwetsbare mensen en zet mensen op de goede weg. De instanties die er zijn om mensen te begeleiden, op te leiden en bij te staan in hun ontwikkeling zijn onvoldoende gekend. Van de mensen wordt verwacht dat ze naar het systeem stappen, maar velen kennen de weg niet. Daarom kan de lokale overheid op zoek gaan naar de noden en de mensen op de goede weg zetten.

  2.Zet in op een lokaal bestuur met meer diversiteit: Voer een quotum in voor het stadspersoneel. Bijvoorbeeld: tegen het einde van de volgende legislatuur moet xx% van het stadspersoneel bestaan uit mensen met een migratieachtergrond. Zo zorgen we dat de stad een afspiegeling wordt van de hele samenleving.

  3.Leid loketbedienden van de bevolkings- en vreemdelingendienst op om klantvriendelijk om te gaan en zich te houden aan de regels en niet te oordelen op uiterlijk, afkomst of taal. De boodschap is belangrijker dan de methode van communicatie.

  4. Creëer meer werkkansen voor mensen met voldoende capaciteiten. Kijk bij aanwervingen van stadspersoneel vooral naar capaciteiten in plaats van andere factoren die maken dat mensen met een migratieachtergrond met een onoverbrugbare achterstand aan de sollicitatieronde beginnen.

  5. Zorg voor een divers samengestelde selectiejury. Dit zorgt ook gemakkelijker voor meer diversiteit bij aanwerving.

  6. Vermijd bij het uitschrijven van vacatures onnodige eisen omtrent diploma, taal of nationaliteit. Bij sommige selecties is een praktische proef meer aangewezen dan een schriftelijke proef. Hou rekening met zowel eerder als elders verworven competenties, dan kunnen kandidaten met een migratieachtergrond die als volwassene in ons land toekwamen, toch kandideren. Het testen van taalkennis hoeft niet langer via Selor te gebeuren waardoor je zelf functiespecifieke testen kan opzetten.

  7. Creëer meer jobs in de sociale sector voor mensen die niet vlot op de arbeidsmarkt geraken. Stimuleer alle social-profitorganisaties om een duurzame werkomgeving na te streven.

  8. Sensibiliseer en informeer werkgevers over het aanwerven van mensen met migratieachtergrond. Stimuleer werkgevers om in te zetten op multicultureel talent.

EEN GASTVRIJ GERAARDSBERGEN
met d
iversiteit in vrije tijd en cultuurbeleving.

 1. Betrek als cultuurcentrum lokale verenigingen en brugfiguren van etnisch-culturele minderheden voor de invulling van de jaarlijkse programmatie. Werk actief samen met kunstenaars, muzikanten met een migratieachtergrond om lokale, duurzame projecten en samenwerkingen op te starten.
 2. Zorg voor een afspiegeling van de lokale samenleving in alle advies- en participatieraden. Bevorder contacten in wijken, straten… onder meer door in dorps- en wijkraden en bij lokale evenementen burgers in alle diversiteit te betrekken, door ontmoetingsruimten te creëren, …
 3. Betrek de etnisch-culturele inwoners bij de dorpsraden. Voorzie bij elke dorpsraad een buddy die contact maakt met z’n buurt en andersculturele inwoners.
 4. Communiceer met partners als de Lijn en NMBS om betere mobiliteit van trein- en busverkeer tussen de deelgemeenten en het stadscentrum te voorzien, vooral in het weekend. Kinderen en volwassenen kunnen hierdoor niet altijd participeren aan allerlei culturele activiteiten.
 5. Investeer in een sociaal restaurant zodat een ontmoetingsplaats kan gecreëerd worden voor bottom-up burgerinitiatieven.
 6. Bespreek de mogelijkheid en het idee van kerkherbestemming zodat interreligieuze ontmoetingen en activiteiten tot stand kunnen komen i .s.m de verschillende religieuze gemeenschappen aanwezig in Geraardsbergen.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
12 × 15 =


Check Also

Close
Close
Close